PRELIMINARNA LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE ZA SUBVENCIONIRANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

PRELIMINARNA LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE ZA SUBVENCIONIRANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH

Share This

 


Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija/kanton

Općina Prozor-Rama

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za subvencioniranje

rješavanja stambenog pitanja mladih u općini Prozor-Rama u 2021. godini

 

Broj: 87/21

Datum: 23.11.2021.

 

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u općini Prozor-Rama u 2021. godini imenovano po Rješenju, broj: 01/1-11-1679/21 od 08.07.2021. godine u skladu sa Pravilnikom o reguliranju subvencioniranja stambenog pitanja mladih, broj: 01/1-27-1358/21 od 01.06.2021. u procesu provođenja Javnog poziva za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava u svrhu reguliranja subvencioniranja stambenog pitanja mladih, objavljuje

 


PRELIMINARNU

LISTU S POPISOM KANDIDATA

koji ispunjavaju uvjete za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih


Redni broj Ime i prezime Broj bodova Iznos

1. Ilija Jurić 92 9.200,00 KM

2. Tadija (Bože) Džolan 88 8.800,00 KM

3. Davorka Džolan 85 8.500,00 KM

4. Ivana Bešker 85 8.500,00 KM

5. Ibro Hasanagić 85 8.500,00 KM

6. Josipa Ostojić 82 8.200,00 KM

7. Marina Rajič 82 8.200,00 KM

8. Ante Baketarić 81 8.100,00 KM

9. Darijo Miličević 80 8.000,00 KM

10. Josip Baketarić 80 8.000,00 KM

11. Džanan Mahmutbegović 80 8.000,00 KM

12. Sead Berić 80 8.000,00 KM

13. Ruža Jurić 80 8.000,00 KM

14. Marina Anić 80 8.000,00 KM

15. Karolina Pavković 80 8.000,00 KM

16. Ivana Juričić 77  

17. Ivica Kolakušić 77  

18. Ante Markešić 75  

19. Franjo Šakota 75  

20. Ljubica Žuljević 75  

21. Muamir Pilav 75  

22. Tadija (Joze) Džolan 75  

23. Ivan Čuljak 75  

24. Božana Biloš 75  

25. Ilija (Mije) Šarčević 75  

26. Damir Tubić 75  

27. Franjo Franjić 75  

28. Željka Bulaja 75  

29. Nikola Bošnjak 75  

30. Ilija (Petar) Šarčević 75  

31. Katica Džidžić 73  

32. Slavica Brković 70  

33. Tomislav Selak 70  

34. Ružica Bešker 70  

35. Marko Matešić 70  

36. Blaženka Džalto 70  

37. Ivan Marić 70  

38. Arijana Meter 70  

39. Marija Šimunović 70  

40. Ivana Sičaja 70  

41. Ana Sičaja 70  

42. Ivana Zelić 70  

43. Ante Bešker 70  

44. Davor Ćališ 65  

45. Saliha Gvozden 65  

46. Armin Šero 65  

47. Marina Matešić 65  

48. Ivka Žuljević 65  

49. Kristina Cvitanović 65  

50. Ivan Jurić 65  

51. Josip Šakota 65  

52. Stipan Lovrić 65  

53. Marko Antunović 65  

54. Ivana Pajić 65  

55. Marija Pavlović 65  

56. Luca Tokić 65  

57. Ivan Baraban 65  

58. Ante Franjić 65  

59. Kata Burečić 65  

60. Marija Ćurčić 60  

61. Željka Andričić 60  

62. Ljuban Zelenika 60  

63. Danijela Bilić 60  

64. Andrea Ćališ 60  

65. Ante Babić 60  

66. Antonija Juričić 60  

67. Igor Bošnjak-Šudić 60  

68. Antonija Žilić 60  

69. Marica Lončar 60  

70. Jure Galić 55  

71. Jasmin Đogić 55  

72. Ivana Šakota 50   

Kandidati koji ne ispunjavaju uvjete Javnog poziva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u općini Prozor-Rama:

73. Dragica Ćurdo nepotpuna dokumentacija

74. Dragan Ivandić nepotpuna dokumentacija

75. Kenan Bobar nepotpuna dokumentacija

76. Damir Bilandžija nepotpuna dokumentacija

77. Petar Baketarić posjeduje drugu nekretninu

78. Slađana Vladić posjeduje drugu nekretninu

79. Meho Pilav starosna dob

80. Tomislava Vidović posjeduje drugu nekretninu

81. Danijel Drežnjak posjeduje drugu nekretninu

82. Jozo Čuljak ugovor o kupoprodaji stariji od jedne godine

83. Ivan Vladić ugovor o kupoprodaji stariji od jedne godine

84. Ivana Zelenika ugovor o kupoprodaji stariji od jedne godine

85. Senad Imamović nemaju stalno prebivalište u posljednje tri godine

86. Marko Dolić neoženjen 

Uzimajući u obzir odobrena novčana sredstva za ovu namjenu, subvencije će se isplatiti podnositeljima zahtjeva na temelju ostvarenih bodova sukladno čl. 15. i 16. Pravilnika, zaključno s rednim brojem 15. rang liste.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove rang liste podnositelj prijave može izjaviti Prigovor Načelniku u roku od 7 (sedam) dana od dana objave. Načelnik razmatra Prigovor nakon čega pismeno obavještava podnositelja prigovora o donesenoj odluci po Prigovoru.

Nema komentara:

Objavi komentar