Dom zdravlja Jablanica zapošljava: Posao za medicinskog tehničara i vozača - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

Dom zdravlja Jablanica zapošljava: Posao za medicinskog tehničara i vozača

Share This

 K O N K U R S


za prijem u radni uz obavezan


probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca


 


I  RADNO MJESTO:


Raspisuje se Konkurs za prijem u radni odnos uz obavezan probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca za  sljedeća radno mjesto u JZU „Dom zdravlja“ Jablanica:


 


A. Na neodređeno vrijeme


Medicinski tehničar u kućnoj njezi u Službi porodične medicine sa patronažom - 1 izvršilac

 


B. Na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine


Medicinski tehničar u timu u Službi porodične medicine sa patronažom - 1 izvršilac

Vozač u Voznom parku u Službi općih i ekonomsko-pravnih poslova - 1 izvršilac

 


II USLOVI:


Kandidat treba ispunjavati opće i posebne uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka za radno mjesto iz prethodne tačke definisane Zakonom, Pravilnikom o radu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u JZU „Dom zdravlja“Jablanica kako slijedi:


 


Opći uslovi za sva radna mjesta:


da je državljanin BiH,

da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost;

 


Posebni uslovi:


Za radno mjesto pod A1 i B1:


SSS, srednja medicinska škola općeg smjera;

posjedovanje važeće licence za samostalno obavljanje poslova, izdatu od strane nadležne ljekarske komore;

poznavanje rada na računaru,

radno iskustvo najmanje 1 godina rada u struci.

Za radno mjesto pod B2:


SSS, završena srednja medicinska škola, opći smjer;

položen vozački ispit i državni ispit za vozača i poznavanje rada na čunaru;

najmanje 1 godina rada u struci

 


III OPIS POSLOVA:


Radno mjesto pod A1 i B1: učestvuje u izvođenju dijagnostičkih postupaka i izrađuje sestrinsku anamnezu; samostalno ili u sastavu tima sprovodi terapiju i njegu bolesnika; sudjeluje u pripremi i provedbi dijagnostičko-terapeutskih postupaka i zahvata te primjeni lijekova; radi u skladu s prihvaćenim standardima, zakonskim obvezama i profesionalnom etikom;vodi zdravstvenu, medicinsku i drugu dokumentaciju;          otvara kartone, vodi registar i ambulantni protokol, upisuje preglede u protokol lekara, popunjav propisane recepte, uputnice, uvjerenja i dr. dokumentaciju i odgovoran je za ispravnost dokumentacije; obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu rukovodioca; obavlja poslove kompletne njege nepokretnog i teško pokretnog bolesnika;poduzima mjere prevencije komplikacija dugotrajnog ležanja (dekubitus, pneumonija, tromboza, kontrakture);priprema i primjenjuje peroralne i lokalne terapije (klizma, kapi, masti) i uzimanje dijagnostičkog materijala kod nepokretnih bolesnika;toaleta i previjanje rana (ulcus cruris, dekubitus, gangrene, postoperativne  rane, opekotine, tumurozni infiltrati);


 


Radno mjesto pod B2: obavlja prevoz bolesnika i osoblja Doma zdravlja; prevozi pacijente kod hitnih stanja u bolnicu i druge zdravstvene ustanove i pomaže pacijentu kod prevoza, stara se o ispravnosti vozila sa kojim je zadužen; vozila održava, vodi urednu evidenciju o vozilu, putne naloge, dnevne radne liste i knjigu obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca.


 


IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA:


Uz prijavu koja se podnosi na Obrascu za kandidate koja se nalazi u prilogu ovog Konkursa (obrazac se  može preuzeti na web stranici poslodavca) kandidati su dužni dostaviti i slijedeću dokumentaciju u orginalu ili ovjerenoj kopiji:


diplomu o završenom školovanju;

izvod iz matične knjige rođenih;

uvjerenje o državljanstvu;

dokaz radnom iskustvu.

uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radna mjesta pod A1 i B1);

licencu za samostalno obavljanje poslova u svojoj struci (za radna mjesta pod A1 i B1);

uvjerenje o položenom vozačkom ispitu -ovjerena kopija vozačke dozvole (za radno mjesto pod B2).

 


V POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA:


Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi.


Kandidati su u prijavi obavezni navesti tačne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i poznavanje rada na računaru, podatke o stručnom usavršavanju i sl.) kao i lične podatke, te tačnu kontakt adresu i kontakt telefon, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.


Obavezno popunjavanje obrasca za kandidate koji se prijavljuju u postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK.


 


Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu: 


 


JZU „Dom zdravlja“ Jablanica


Ul. Sulje Čilića br. 15


88 420 Jablanica


(prijava na konkurs - Komisiji za izbor)Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju sve uslove iz javnog konkursa neće se uzeti u razmatranje. 


Kandidati koji ne budu izabrani mogu tražiti povrat dokumentacije (osim teksta prijave) u roku od 30 dana po konačnosti odluke o izboru.


NAPOMENA: Izabrani kandidat je obavezan prije zaključenja ugovora o radu dostaviti:


Ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti  odgovaraju uslovima radnog mjesta  i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

 


Konkurs je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNK.


Mostar, 28.10.2021.

Nema komentara:

Objavi komentar