OPĆINA PROZOR: Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

OPĆINA PROZOR: Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih

Share This


 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija/kanton

OPĆINA PROZOR-RAMA

URED NAČELNIKA

 

Broj: 01/1-­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­11-1999/21

Dana, 31.08.2021.godine

 

Na temelju članka 41. Statuta općine Prozor-Rama - Pročišćeni tekst ("Službeni glasnik općine Prozor-Rama", broj: 3/01), Načelnik općine Prozor-Rama, upućuje

 

 


Javni poziv

za financiranje i sufinanciranje projekata mladih i nevladinih organizacija

za 2021. godinu.

Pravo sudjelovanja imaju:

Organizacije mladih

Fondacije koje rade za mlade

Neformalne skupine mladih (guz administrativnu potporu udruženja sa sjedištem na području Općine Prozor-Rama)

Nevladine organizacije, koje su, kao i navedene skupine mladih, registrirane u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području Općine Prozor-Rama, a čiji projekti su kandidirani za financiranje iz Proračuna općine Prozor-Rama i provode se u interesu i na području općine Prozor-Rama)

Vrsta financijske potpore

Da se projekt realizira do kraja tekuće godine,

Da se Projekt odnosi na edukativne, stručne, socijalne, kulturne i športske aktivnosti područja općine kao što su:

Organiziranje koncerata, izložbi, kazališnih predstava, predstavljanja knjiga i si.,

Edukacije (borba protiv aktualnih poroka u društvu, tečaj stranih jezika i si.)

Aktivnosti koje promoviraju odgovoran odnos prema prirodi i unapređuju kvalitetu ljudskog života,

Veći angažman mladih u društvenom životu.

Potrebna projektna dokumentacija

Prijava treba sadržavati:

Organizacije mladih i fondacije ili udruženja koja rade za mlade

Popunjen prijavni obrazac,

Rješenje o registraciji (ovjerena kopija)

Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija)

Transakcijski račun (kopija ugovora s bankom ili potvrda banke)

Izvještaj o održanoj godišnjoj skupštini

projekt kojim se aplicira

Za projekte koji se provode u školama potrebno je dostaviti pisanu suglasnost ravnatelja škole

Neformalne skupine mladih

Popunjen prijavni obrazac,

Rješenje o registraciji (ovjerenu kopiju) organizacije-udruženja mladih koja daje administrativnu potporu sa sjedištem na području općine Prozor-Rama,

Životopis članova neformalne skupine,

Transakcijski račun organizacije koja daje administrativnu potporu sa sjedištem na području opčine Prozor-Rama (kopiju ugovora s bankom ili potvrda banke)

Kratak opis skupine sa podacima o prethodno realiziranim projektima i kvalifikaciji kadrova koji provode projekt (odgovorne osobe, suradnici, volonteri,...)

Projekt kojim se aplicira,

Za projekte koji se provode u školama potrebno je dostaviti pisanu suglasnost ravnatelja škole

Nevladine organizacije

Popunjen prijavni obrazac,

Rješenje o registraciji (ovjerena kopija)

Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija)

Transakcijski račun (kopiju ugovora s bankom ili potvrda banke)

Izvještaj o održanoj godišnjoj skupštini

Projekt kojim se aplicira,

Za projekte koji se provode u školama potrebno je dostaviti pisanu suglasnost ravnatelja škole

Uvjeti prijave

Biti registrirane i djelovati na području opčine Prozor-Rama, što dokazuju ovjerenom preslikom sudskog registra,

Udruženja i drugi korisnici proračunskih sredstava po drugim osnovama ne mogu sudjelovati na javnom pozivu,

Korisnici sredstava iz prethodne godine dužni su uz prijavu dostaviti izvješće-obrazloženje o utrošku sredstava.

Iznos sredstava

Financijska vrijednost projekta koji će biti podržan u okviru ovog javnog poziva treba pratiti sljedeći okvir:

Minimalna vrijednost projekta: 1.500,00 KM

Maksimalna vrijednost projekta: 5.000,00 KM

 

Podnositelj projektnog prijedloga nije obvezan osigurati direktni financijski doprinos. Međutim nematerijalni ili financijski doprinos može osigurati dodatnu vrijednost projekta prilikom evaluacije.

6. Način prijave

Prijavu programa i projekta s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivao poštom na adresu:

Općina Prozor-Rama

Ul. kralja Tomislava bb

88440 Prozor-Rama

Sa naznakom " Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata mladih i

nevladinih organizacija za 2021. godinu"

 

 

7. Rok podnošenja prijave

 

Rok za podnošenje prijave programa i projekata za financijsku potporu iz sredstava općinskog proračuna je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

NAPOMENA: Sve informacije kao i obrazac za sudjelovanje na javnom pozivu možete dobiti u Odjelu društvenih djelatnosti, kontakt osoba: Enes Manov, pomoćnik načelnika za društvene djelatnosti i opću upravu, tel:036/771-922, ili putem službene web stranice općine Prozor-Rama: www.prozor-rama.org.

 

DOKUMENTI


1. Prijavni obrazac (klik za preuzimanje)

Nema komentara:

Objavi komentar