Kako se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava FBiH? - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

Kako se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava FBiH?

Share This

 


Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata se vrši cijele godine.


Klijenti koji se prvi put registriraju (upišu) u periodu od 01.01. do 31.03., mogu se prijaviti za novčane podrške u toj godini. Svi koji se upisuju nakon tog roka neće moći podnijeti zahtjev za novčanu podršku u toj godini.


Upis u Registar:


-je dobrovoljan, ali oni koji žele ostvariti pravo na poticaje obavezni su upisati se u Registar.

-vrši se u općini prebivališta za fizička lica, odnosno, općini sjedišta za pravna lica, bez obzira gdje se proizvodnja, odnosno pripadajuće zemljište i stoka, nalaze na području Federacije BiH.


Glavni uvjeti koje trebaju ispuniti za ostvarivanje novčane podrške su:


Da imaju prebivalište u Federaciji BiH i da im se proizvodnja obavlja na području FBiH*.

*Oni proizvođači čije se zemljište nalazi u Republici Srpskoj a imaju prebivalište u FBiH, nažalost ne mogu se prijavljivati za poticaje Federalnog ministarstva poljoprivrede.


Za upis u Registar, fizička lica podnose sljedeće dokumente:


-kopiju lične karte nosioca gazdinstva (i kopije ličnih karata članova porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, ako upisuje i članove porodice);

-dokaz o korištenju zemljišta (izvod iz katastra nepokretnosti, ovjeren ugovor o zakupu ili odluka nadležnog organa, ovjeren ugovor o davanju zemljišta na korištenje, ovjeren ugovor o koncesiji i sl., u originalu ili ovjerenoj kopiji);

-dokaz o otvorenom bankovnom računu – dokument koji dokazuje da je nositelj porodičnog gospodarstva osoba koja je vlasnik bankovnog računa (naziv banke, transakcijski račun banke i broj vlastitog računa) na koji se doznačuju sredstva.

Za upis u Registar, pravna lica i obrti podnose sljedeće dokumente:


-kopiju lične karte obrtnika, odnosno odgovorne osobe u pravnom subjektu;


-ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar, odnosno ovjerenu kopiju rješenja o upisu u evidenciju obrtnika, ili drugi dokaz o statusu;


-JIB/ID broj;


-dokaz o korištenju zemljišta (izvod iz katastra nepokretnosti, ovjeren ugovor o zakupu ili odluka nadležnog organa, ovjeren ugovor o davanju zemljišta na korištenje, ovjeren ugovor o koncesiji i sl., u originalu ili ovjerenoj kopiji);


-dokaz o otvorenom bankovnom računu – dokument koji dokazuje da obrt, odnosno pravni subjekt ima otvoren bankovni račun (naziv banke, transakcijski račun banke i broj vlastitog računa) na koji se doznačuju sredstva.


Sve obrasce za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata (RPG i RK), lica dobivaju prilikom upisa u općini prebivališta odnosno sjedišta. A nakon upisa u registar obrasci potrebni za podnošenje zahtjeva za novčane podrške su dostupni na Farmer Portalu kao i obrasci za ažuriranje podataka u RPG i RK.


Za više informacija o upisu u Registar:


-obratite nadležnoj službi ili službeniku u općini vašeg prebivališta

-pogledate Pravilnik o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata(KLIK DA PREUZMETE)

Nema komentara:

Objavi komentar