Konkurs za posao u OŠ "Alija Isaković" Prozor, nastavnik informatike i tehničke kulture - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

Konkurs za posao u OŠ "Alija Isaković" Prozor, nastavnik informatike i tehničke kulture

Share This

 


Na osnovu čl. 85. i 96.  Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK („Službene novine HNK“ broj: 05/00, 04/04, i 05/04), čl. 112. Pravila JU Osnovne škole „Alija Isaković“ Prozor, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK broj: 05-02-30-174/21 od 02.02.2021. godine i Odluke Školskog odbora broj: 073-36-01-69-1/21 od 12.02.2021. godine, JU Osnovna škola „Alija Isaković“ Prozor, r a s p i s u j e


 


K O N K U R S

za slijedeća radna mjesta

 


Na određeno vrijeme do 15.07.2021. godine

 


Nastavnik informatike, 1 izvršilac (4 časa sedmično)

Nastavnik tehničke kulture, 1 izvršilac (4 časa sedmično)

 


Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da imaju odgovarajući stepen stručne spreme. 


 


Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente (original ili ovjerena kopija):


Prijava na konkurs sa kraćom biografijom (svojeručno potpisati)

Diploma o stručnoj spremi za odgovarajuće radno mjesto

Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

Izvod iz matične knjige rođenih

 


Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.


Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, Konkursna komisija će obaviti intervju, kandidati koji budu primljeni dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.


Prijave na konkurs sa kompletnom dokumentacijom poslati na adresu:


 


JU OŠ „Alija Isaković“ Prozor

Kralja Tomislava  b.b.

88 440  Prozor

sa naznakom

„ za Konkurs “

 


Nema komentara:

Objavi komentar