Konkurs za posao u Srednjoj školi u Prozoru - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

Konkurs za posao u Srednjoj školi u Prozoru

Share This

 


Dnevne novine, 07.01.2021.

Na osnovu čl. 62. i 96. Zakona o srednjoškolskom obrazovanju i čl. 47 Statuta Srednje škole Prozor, čl. 8. i 9. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u HNK-u, Saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-30-1417-2 / 20 od 07.12.2020. godine, Školski odbor na sjednici održanoj 05.01.2021. godine, r a s p i s u j e:


KONKURS


za prijem  djelatnika u radni odnos za školsku 2020/21. godinu

 


Nastavni plan i program na hrvatskom jeziku


A: Na određeno vrijeme, a najduže do 15.07.2021.

 

1. nastavnik predmeta Sociologija - 1 izvršioc (2 časa sedmično)


2. nastavnik predmeta Matematika – 1 izvršioc (3 časa sedmično)


3. nastavnik predmeta Islamski vjeronauk - 1 izvršioc (2 časa sedmično)


4. nastavnik predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura – 1 izvšioc (8 časova sedmično)


5. nastavnik ekonomske skupine predmeta - 1 izvršioc (7 časova sedmično)


6. nastavnik strojarske skupine predmeta - 1 izvršioc (20 časova sedmično)


 

B. Na određeno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, a najduže do 15.07.2021.


1. nastavnik predmeta poznavanja robe i prehrane- 1 izvršioc (8 časova sedmično)


2. nastavnik predmeta Povijest – 1 izvršioc (14 časova sedmično)USLOVI:

Pored općih uvjeta kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju ( 8/00, 4/04 ).


Uz obaveznu prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju, ne stariju od 6 mjeseci, original ili ovjerene kopije:


Kraći životopis,

Izvod iz matične knjige rođenih,

uvjerenje o državljanstvu,

Diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

uvjerenje o nekažnjavanju,

uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( ukoliko ga kandidat posjeduje ),

uvjerenje od Službe za zapošljavanje o čekanju na posao nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem,

dokaz o radnom stažu (u struci i van struke),

ovjerena kopija studentskog indeksa ili prosjek ocjena ostvarenih tokom studija

certifikat za obavljanje poslova vjeroučitelja - za radno mjesto pod rednim brojem A) 3. 


Kandidati koji budu primljeni dužni su dostaviti liječničko uvjerenje po zasnivanju radnog odnosa.


Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obavit će se 26.01.2021. godine u 11 sati u prostorijama Škole.


Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom tisku.


Prijave s naznakom „ za Natječaj “ slati putem pošte na adresu: 

Srednja škola Prozor

Kralja Tomislava b.b.

88 440  P r o z o r


Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


NAPOMENA:


Konkursnu dokumentaciju kandidata ne vraćamo, te se ista može preuzeti u tajništvu Škole.


Konkurs je preuzet iz drugih izvora oglašavanja.


Konkurs je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Nema komentara:

Objavi komentar