Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći subjektima iz poljoprivredno-prehrambenog sektora - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći subjektima iz poljoprivredno-prehrambenog sektora

Share This

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  raspisalo je Javni Poziv za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći subjektima iz poljoprivredno-prehrambenog sektora.


Predmet Javnog poziva je podnošenje prijava radi dodjele finansijske pomoći ugroženim subjektima iz poljoprivredno-prehrambenog sektora u okolnostima izazvanim pandemijom COVID-19 koja se uplaćuju na račun korisnika finansijske pomoći prema kriterijima propisanim ovim Javnim pozivom.


Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju izvozno orijentisana privredna društva, zadruge, obrti i drugi pravni subjekti koji su ostvarili izvoz preko 30% od ukupnog prihoda u prethodnoj godini (vlastita proizvodnja, otkup ili prerada poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa teritorije Federacije BiH) i to:

*meso i prerađevine od mesa (goveđe, svinjsko, ovčje i kozje),

*mlijeko i prerađevine od mlijeka,

*meso peradi i njihove prerađevine,

*ribe (morske i slatkovodne) i njihove prerađevine,

*voće i prerađevine od voća,

*grožđe i masline i njihove prerađevine,

*povrće i njihove prerađevine,

*med i drugi pčelarski proizvodi,

*ljekovito i aromatično bilje i njihove prerađevine,

*gljive i njihove prerađevine.Za prijavu na ovaj Javni poziv korisnik mora ispunjavati slijedeće opće uslove:


da ima sjedište na teritoriji Federacije BiH,

da je u prethodnoj godini ostvario izvoz preko 30% od ukupnog prihoda u toj godini,

da nije smanjio broj radnika u periodu do 31.12.2020. godine u odnosu na broj zaposlenih na dan 30.09.2020.godine.


Ako korisnik pomoći djeluje u više sektora, pravo na finansijsku pomoć može ostvariti samo od jednog ministarstva.


Pored navedenih općih uslova iz tačke IV ovog Javnog poziva, korisnik mora ispunjavati i slijedeće posebne uslove:


da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) odnosno Registar klijenata (RK);

da je registriran kao pravno lice, zadruga, obrt i drugi pravni subjekti iz poljoprivredno-prehrambenog sektora;

da je ostvario izvoz preko 30% od ukupnog prihoda u toj godini za koju su dostupni službeni godišnji finansijski izvještaji društva i da je većinski vlasnik pravnog lica – izvoznika državljanin BiH;

da je izvršio vlastitu proizvodnju, odnosno otkup ili preradu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa teritorija Federacije BiH iz tačke II ovog Javnog poziva;

za zadrugu – da je izvršila zadružnu reviziju u skladu sa Općim zakonom o zadrugama BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 18/03), a za novoformirane zadruge da je upisana u sudski registar.
Za učešće na ovom Javnom pozivu korisnik je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:


Prijavu na Javni poziv,

Aktualni izvod iz sudskog registra ili Rješenje o registraciji (ne stariji od 30 dana),

Lična karta i potvrda/uvjerenje o prebivalištu vlasnika, odnosno odgovorne osobe za zadruge,

Dokaz o izmirenim obvezama na dan 30.06.2020. godine ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH odnosno kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH (za obveznike PDV-a),

Financijski izvještaj o poslovanju za 2019. godinu,

Knjigovodstvenu ispravu kao dokaz o proizvedenim odnosno otkupljenim ili prerađenim poljoprivrednim proizvodima sa područja Federacije BiH,

Jedinstvena carinska deklaracija – JCI obrazac sa pripadajućom dokumentacijom za izvezenu robu,

Za zadruge i potvrdu o izvršenoj zadružnoj reviziju koju izdaje Federalni zadružni savez (ne stariju od dvije godine), a za novoformirane zadruge dokaz o upisu u sudski registar,

Spisak zaposlenika iz matične evidencije aktivnih osiguranika na dan 30.09.2020. godine,

Financijski izvještaj o poslovanju u prvih šest mjeseci 2020. godine,

Uvjerenje nadležnog organa da nije u stečaju ili da nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije,

Izjava potpisana od ovlaštenog lica i ovjerena pečatom, da nije korisnik dodijeljenih budžetskih sredstava iz prethodnog perioda za koja je upućen zahtjev, odnosno nalog za povrat ili ukoliko jeste da je do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu finansijske pomoći realizovao isti,

Izjava potpisana od ovlaštenog lica i ovjerena pečatom, da nakon 01.08.2020. godine nije isplaćena dividenda kroz dobit iz prethodnih godina, osim ako je dividenda isplaćena u obliku dionica korisnika pomoći,

Izjava potpisana od ovlaštenog lica i ovjerena pečatom da će korisnik finansijsku pomoć ostvariti samo kod jednog ministarstva,

Izvještaj Centralne banke BiH kojim se dokazuje da na dan podnošenja zahtjeva glavni račun na koji se treba uplatiti finansijska pomoć nije blokiran.


Svi podneseni dokumenti moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.


Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se preporučeno putem pošte na adresu:

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Ul. Hamdije Čemerlića br. 2

71 000 Sarajevo

sa naznakom: „Prijava na Javni poziv za dodjelu finansijske pomoći subjektima iz poljoprivredno-prehrambenog sektora radi provođenja interventnih mjera za podršku sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije u okolnostima pandemije COVID -19“.


Sve detaljne informacije možete naći na stranici FEDERALNOG MINISTARSTVA (KLIK).

Nema komentara:

Objavi komentar