Konačna lista kandidata koji ispunjavaju uslove za subvencionisanje rješavanja stambenog pitanja mladih - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

Konačna lista kandidata koji ispunjavaju uslove za subvencionisanje rješavanja stambenog pitanja mladih

Share This

Načelnik Općine Prozor  po razmatranim Prigovorima na Listu s popisom kandidata koji ispunjavaju uvjete za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih, broj: 87/21 od 23.11.2021. objavljenu na web stranici i oglasnoj stranici Općine Prozor dana 23.11.2021., u skladu sa Pravilnikom o reguliranju subvencioniranja stambenog pitanja mladih, broj: 01/1-27-1358/21 od 01.06.2021., objavljuje

 KONAČNU LISTU S POPISOM KANDIDATA

 koji su ostvarili pravo za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih


Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove liste se ne može izjaviti žalba. Konačna rang lista stupa na snagu danom objavljivanja na web stranici Općine Prozor i oglasnoj tabli Općine Prozor.


Nema komentara:

Objavi komentar