Javni Konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Centar za Prevenciju, rehabilitaciju i edukacaiju općine Prozor - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

Javni Konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Centar za Prevenciju, rehabilitaciju i edukacaiju općine Prozor

Share This


Detaljno o konkursu:


Dnevni list, 17.06.2021.


Na temelju članka 7. i 8. Zakona o Ministarskim i vladinim i drugim imenovanjima Federacija BiH(„Službene novine Federacije BiH“ broj 12/03, 34/03 i 65/13), članaka 25. i 27. Statuta JU Centar za prevenciju, rehabilitacije i edukacije Općine Prozor-Rama i Odluke Upravnog vijeća broj:53-6/21 od 8.6.2021. , Upravno vijeće Centra raspisuje:


JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU

CENTAR ZA PREVENCIJU, REHABILITACIJU I

EDUKACIJU OPĆINE PROZOR-RAMA

 


Objavljuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Centar za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju općine Prozor-Rama


 


Opis pozicije direktora JU Centar za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju općine Prozor-Rama

Organizira rad i poslovanje;

zastupa i predstavlja Centar;

provodi ugovore, sporazume i dogovore koje Centar zaključi ili im pristupi;

stara se o blagovremenim osiguravanju financijskih sredstava i njihovoj namjenskoj upotrebi;

daje naloge za izvršenje financijskog plana i drugih akata koje je donijelo Upravno vijeće;

priprema potrebne akte i materijale čija je izrada u nadležnosti Centra;

rukovodi radom neposredno podređenih;

odobrava nabavke materijala i drugih sredstava neophodnih za rad u skladu sa dinamikom trošenja sredstava i financijskim planom koje je donijelo Upravno vijeće;

donosi rješenja o prijemu i raspoređivanju zaposlenika na poslove i zadatke u skladu sa odlukama Upravnog vijeća;

pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji kao i drugim odlukama u skladu sa zakonom i općim aktima Centra;

podnosi Upravnom vijeću pismeni izvještaj o poslovanju Centra najmanje jednom tromjesečno;

vrši druge poslove koji su mu zakonom, podzakonskim aktima, statutom i drugim aktima dati u nadležnost;

ravnatelja odgovara Upravnom vijeću za zakonitost i rezultate rada i financijskog poslovanja Centra.

 II. Kandidat koji se prijavi na natječaj treba ispunjavati sljedeće uvjete:A. Opći uslovi:


da je državljanin BiH;


da je stariji od 18 godina;


da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasi u BiH u razdoblju od 3 godine prije dana objavljivanja ovog Natječaja;


da se na njega ne odnosi članak IX. 1. Ustava BiH


B. Posebni uslovi:


da ima višu stručnu spremu društvenog smjera (VSS VII stepena), odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog studiranja;


da ima najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;


da posjeduje organizacijske i rukovodne sposobnosti vezane za obavljanje spomenutih poslova;


da se ne vodi kazneni postupak, odnosno da nisu osuđivani za kazneno djelo koje po zakonu predstavlja smetnju za zasnivanje radnog odnosa, uvjerenje od nadležnog suda ne starije od 3 mjeseca


 


Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan priložiti:


Kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom,

Izvod iz matične knjige rođenih,

Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci

Diplomu o stručnoj spremi – original ili ovjerena kopija

Uvjerenje o radnom iskustvu

Ovjerenu izjavu od kandidata da ne podliježe članku IX. I. Ustava BiH

Ovjerena izjava kandidata da nije na funkciji u političkoj stranci

Ovjerena izjava kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u razdoblju od 3 godine prije dana objavljivanja ovog Konkursa

 


Kandidat koji bude izabran za direktora dužan je da prije preuzimanja dužnosti dostavi:


Uvjerenje o nekažnjavanju

Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo ( ne starije od 3 mjeseca)

Imenovanje ravnatelja se vrši na 4 (četiri) godine.


Svi kandidati sa liste sa užim izborom bit će pozvani na intervju.


Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana i računa se od datuma objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj natječaj.


 


Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:

JU CENTAR ZA PREVENCIJU,

REHABILITACIJU I EDUKACIJU OPĆINE PROZOR-RAMA

Ul. Kralja Tomislava b.b.,

88440 Prozor-Rama,

sa naznakom:

„Prijava na Natječaj za Ravnatelja, ne otvarati“

 


Konkurs je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNK ne odgovara za navode iz konkursa, izmjene i dopune za vrijeme trajanja konkursa, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta konkursa.

Konkursje objavljen na oglasnoj tabli i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Mostar, 17.06.2021.

Nema komentara:

Objavi komentar