Konkurs za posao u Općini Prozor: Referent za portirsko - čuvarske poslove - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

Konkurs za posao u Općini Prozor: Referent za portirsko - čuvarske poslove

Share This

 

Na temelju čl. 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine F BiH", broj: 49/05), Načelnik Općine Prozor-Rama, raspisujeJAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos namještenika na

neodređeno radno vrijeme uz obvezan probni rad od tri mjeseca

u Službu za opću upravu i društvene djelatnosti općine Prozor - Rama


1. Referent za portirsko - čuvarske poslove, 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme 


Opis poslova: Obavlja poslove fizičkog osiguranja zgrade općine, kontrolira i vodi evidenciju ulaza i izlaza službenika i građana u zgradu, poduzima sigurnosne i mjere protiv požarne zaštite, protivpožarnim aparatima, vrši obilazak i kontrolu sigurnosti zgrade, rukuje sustavom video nadzora, te ulaznom kapijom na parking; skrbi o sigurnosti zaposlenika u zgradi općine; ostvaruje prvi kontakt sa strankama koje ulaze u zgradu Općine i usmjerava stranke koje su pristupile po pozivu ili bez poziva u zgradu Općine na nadležnog službenika, (u odgovarajuće urede); vodi portirsku knjigu zakašnjenja i izlazaka zaposlenih u toku radnog vremena i odgovara za točno i pravovremeno vođenje svih propisanih evidencija nazočnosti djelatnika na poslu i izradu izvještaja; kontrolira stanje prostorija tijela uprave po isteku radnog vremena; prema potrebi vrši dostavu materijala za sjednice Općinskog vijeća; rukuje kopir aparatom i vrši umožavanje i kopiranje materijala; poziva po potrebi organe MUP-a u slučaju potrebe dodatne intervencije za uspostavljanje reda u zgradi ili ispred zgrade općine; obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadaću.


 


Uslovi: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (da je punoljetan, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, državljanstvo BiH, da ima vrstu i stupanj školske spreme potrebne za obavljanje poslova, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno u Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati slijedeće posebne uvjete:


SSS, III ili IV stepen

6 (šest) mjeseci radnog staža

Certifikat za obavljanje fizičke zaštite

 


U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uslova, kandidati su dužni priložiti slijedeća dokumenta (original ili ovjerenu kopiju):


Prijava na javni oglas sa adresom i kontakt telefonom,

Izvod iz matične knjige rođenih,

Uvjerenje o državljanstvu,

Diploma o vrsti i stupnju školske spreme,

Uvjerenje o radnom stažu,

Certifikat za obavljanje fizičke zaštite,

Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od tri mjeseca (uvjerenje će naknadno dostaviti kandidat koji bude izabran),

Ovjerena i vlastoručno potpisana izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno Bosni i Hercegovini,

Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX. 1. Ustava BiH.

 


Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika i isti podliježe obavezi probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca.


Prijave s traženim dokumentima dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog oglasa u dnevnim novinama (Večernji list, Dnevni list i Dnevni avaz) na adresu:


 


OPĆINA PROZOR-RAMA

Kralja Tomislava bb

88440 Prozor sa naznakom

„Javni oglas za prijem u radni odnos namještenika na neodređeno radno vrijeme - NE OTVARATI"

 


Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.


Konkurs je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. 


Konkurs je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.


Mostar, 22.04.2021.

Nema komentara:

Objavi komentar