Općina Prozor Rama: Konkurs za prijem namještenika u radni odnos - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

Općina Prozor Rama: Konkurs za prijem namještenika u radni odnos

Share This

 

JAVNI   OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno radno vrijeme uz obvezan probni rad od tri mjeseca – u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti u Općini Prozor-Rama

 


Viši referent za poslove i zadaće matičnog ureda – matičar, 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme

 


USLOVI


Pored opštih uslova predviđenih čl. 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH (da je punoljetan, opšta zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, državljanstvo BiH, da ima vrstu i stupanj stručne spreme potrebne za obavljanje poslova u struci, da u posljednje dvije godine od dana objavljaivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlastu u FbiH, odnosno BiH i da nije obuhvaćen odredbom čl. IX. stav. 1. Ustava BiH)), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:


SSS, IV stepen  stručne spreme – Gimnazija, srednja stručna škola, Upravna, Ekonomska

Položen stručni upravni ispit

Najmanje 10 mjeseci radnog staža

Poznavanje rada na računaru

 


U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerene kopije):


-Prijava na javni oglas sa adresom i kontakt telefonom

-Izvod iz matične knjige rođenih

-Uvjerenje o državljanstvu

-Diploma o vrsti i stupnju školske spreme

-Uvjerenje o radnom stažu

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-Dokaz o poznavanju rada na računaru


-Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca), uvjerenje će naknadno dostaviti kandidat koji bude izabran.


-Ovjerena i vlastoručno potpisana izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH, odnosno BiH

-Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom čl. IX 1. Ustava BiH

 


Pored navedenog u razmatranje će se uzeti i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit, s tim da kandidat koji bude primljen u radni odnos, dužan je u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos položiti stručni ispit.


Napomena: Izabrani kandidat će biti dužan položiti poseban stručni ispit za matičara u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos, sukladno čl. 10. Zakona o matičnim knjigama („Sl. novine FBiH“, br. 37/12 i 80/14).


Prijave sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave oglasa u dnevnim novinama (Večernji list, Dnevni list i Dnevni avaz) na adresu:


 


OPĆINA PROZOR – RAMA

Kralja Tomislava bb

88 440  P r o z o r

sa naznakom

„Javni oglas za prijem namještenika u

radni odnos na neodređeno radno vrijeme – NE OTVARATI“

 


Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.                                                                         


  

Nema komentara:

Objavi komentar