Javni konkurs za posao u općini Prozor-Rama - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

Javni konkurs za posao u općini Prozor-Rama

Share This

 


Na osnovu člana 24. stav (3) i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 , 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), a u vezi sa članom 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačk-oneretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, broj: 1/12 i 1/14) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Prozor-Rama, objavljuje:JAVNI KONKURS

 za popunu radnog mjesta državnog službenika

 u Općini Prozor-Rama

 

Radno mjesto:


Stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove u Službi za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina – 1 (jedan) izvršioc

 

Opis poslova: vodi prvostepeni upravni postupak iz imovinsko-pravnih odnosa; vodi postupak preuzimanja i dodjele zemljišta u svrhu planirane izgradnje; vodi postupak utvrđivanja prvenstva prava korištenja zemljišta radi građenja; vodi postupak dodjele zemljišta u svrhu legalizacije bespravno sagrađenih objekata; vodi postupak utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekta; vodi postupak uređenja međa na dodjeljenom građevinskom zemljištu; vodi postupak gubitka prava korištenja zemljišta radi građenja; vodi postupak utvrđivanja prometa nedovršenog objekta; vodi postupak utvrđivanja prava ranijih vlasnika na promet nacionaliziranog zemljišta (pravo preče kupnje); vodi postupak utvrđivanja stvarnih služnosti, privremeno zauzimanje građevinskog zemljišta i pripremne radnje za sprovođenje eksproprijacije građevine; vodi postupak eksproprijacije nekretnina; izrađuje prijedloge svih rješenja kod odlučivanja u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa; vodi postupak u rješavanju najsloženijih imovinsko-pravnih odnosa, obavlja uviđaj na licu mjesta, vodi usmene rasprave; vodi i sve druge postupke oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama u skladu sa Zakonom i drugim podzakonskim aktima; izrađuje prijedloge svih rješenja u ovoj oblasti; obavlja i druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto kao i druge poslove koje mu naloži šef Odsjeka i pomoćnik Načelnika općine.


Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u Federaciji Bosne i Hercegovine:


1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;


2. da je stariji od 18 godina;


3. da ima fakultetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;


4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;


5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;


6. da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.


Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:


- VSS-VII stepen  stručne spreme pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke


- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon stjecanja visoke stručne spreme


- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje - potrebni dokumenti:


1. Kandidati se prijavljuju na javni natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).


2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uvjetima iz natječaja (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba),


Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.


3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika, a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):


a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),


b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,


c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.


NAPOMENE ZA KANDIDATE:


O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.


Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od daljnje natječajne procedure.


Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa.


Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način biti će odbijene kao neuredne.


Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje na osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.


Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom njegove objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.


Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.


Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu FBiH

Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton

Ante Starčevića b.b.

88 000 Mostar

sa naznakom:

„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika

u Općini Prozor Rama, sa pozivom na broj: 07-30-8-161/20"
Nema komentara:

Objavi komentar